แสตมป์ชุดสี่รัฐ

History of Thai Occupation of Malaya

นับจากสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยอ้างสิทธิคุ้มครองเหนือรัฐมลายูทั้ง 4 คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิส โดยใช้วิธีปกครองแบบเมืองประเทศราช ให้สุลต่านของแต่ละรัฐปกครองกันเอง แต่จะต้องส่งบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริย์ไทย ตามกำหนดเวลา 3 ปีต่อครั้ง โดยที่ฝ่ายไทยมีอำนาจควบคุมการต่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือแก่รัฐเหล่านี้ในกรณีที่ถูกรุกรานจากชาติอื่น ในระยะเวลาก่อน พ.ศ. 2443 รัฐบาลอังกฤษซึ่งเริ่มเข้ามามีอำนาจทางแหลมมลายูก็ยอมรับสิทธิของไทย

สิทธิการครอบครองตามสนธิสัญญาเบอร์นีย์สิ้นสุดลงเมื่ออังกฤษและไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาแองโกล-สยาม หรือสนธิสัญญากรุงเทพ (Bangkok Treaty หรือ Anglo-Siamese Treaty 1909) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนดินแดนระหว่างกัน โดยอังกฤษยกเมืองสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสให้เป็นของสยาม และอังกฤษได้เมืองเคดาห์ กลันตัน และตรังกานู ส่วนเปอร์ลิสและสตูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเคดาห์ ให้เปอร์ลิสเป็นของอังกฤษ ส่วนสตูลเป็นของสยาม รัฐเหล่านี้ก่อนได้รับเอกราชแม้จะมีสุลต่านเป็นผู้ปกครอง แต่มีข้าหลวงอังกฤษทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่สุลต่าน

Image 14

แสตมป์ชุดสี่รัฐ

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้เฉพาะใน 4 รัฐ คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และ ปลิศ ในโอกาสที่ได้ยได้ 4 รัฐนี้คืนจากอังกฤษในระยะต้นๆ ของสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกคืนกลับไปเป็ของอังกฤษอีกครั้งใน พ.ศ. 2488

วันแรกจำหน่าย
     กลันตรัง 2 เซนต์ – 15 มกราคม 2487,
     กลันตรัง 1,3, 4, 8 และ 15 เซนต์ – 4 มีนาคม 2487,
     ตรังกานู 1, 4 และ 8 เซนต์ – 4 เมษายน 2487,
     ตรังกานู 15 เซนต์ – 2 พฤษภาคม 2487
รอยปรุ: 11,12×111/2 หรือ 121/2
จำนวนดวงในแผ่น: 100 ดวง
ชนิดราคา จำนวนพิมพ์และสี:
      1 เซนต์ 168,000 ดวง สีเหลือง
      2 เซนต์ 370,000 ดวง สีน้ำตาล
      3 เซนต์ 88,000 ดวง สีเขียว
      4 เซนต์ 226,000 ดวง สีม่วง
      8 เซนต์ 380,000 ดวง สีแดง
    15 เซนต์ 114,000 ดวง สีน้ำเงิน
ภาพ: อนุสาวรีย์ทหานอาสา  ขนาด: 25 x 20 มม.
ผู้ออกแบบ: กรมไปรษณีย์โทรเลข
พิมพ์ที่: กรมแผนที่ทหารบก

A definitive set printed in Bangkok for general use in the newly acquired northern states of Malaya consisted of 1¢, 2¢, 3¢, 4¢, 8¢ and 15¢ plus 4¢ postcard. A 5¢ and 10¢ stamps were ordered much later but not subsequently used because the end of the war prevented the dispatch of a shipment containing the two denominations. The stamp depicts the Voluntary Soldier Monument (อนุสาวรีย์ทหารอาสา) in Bangkok.

The stamps were lithographed at the Royal Thai Army Survey Department Printing Offices, Bangkok. All 6 values have been seen on thin paper with or without gum. The paper for the issue is unwatermarked and was made from bamboo at the Thai Government Paper Mill at Kachanaburi on the River Kwai.

The first day of issue was 1st January 1944 (Buddhist Era 2487) while the last known date of use was 16th October 1945.

s-l1600 (4)thailand_occupation_1bthailand_occupationthailand_occupation_block4_canclethailand_occupation_postcardthailand_occupation_cover

หมายเหตุ: ไทยได้รับมอบดินแดน 4 รัฐ มลายู จากญี่ปุ่น ซึ่งหนึ่งในสี่รัฐ นั้นคือรัฐ Kedah ไทยได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Syburi ระหว่างยึดครอง (วันที่ 20 ส.ค.2486 ถึง 23 ก.ย. 2488)

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
     ตั้งอยู่ ณ มุมสนามหลวงด้านเหนือ เป็นอนุสรณ์แก่ทหารไทยที่ไปร่วมรบในสมรภูมิ ยุโรป เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2457 ประเทศไทยได้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับเยอรมัน และได้ส่งทหารอาสาไปในสมรภูมิในยุโรป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ได้เดินทางกลับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2462 และได้นำอัฐิทหารอาสาที่เสียชีวิตมาบรรจุ ณ อนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2462 ตั้งอยู่ ณ มุมสนามหลวงด้านเหนือ เป็นอนุสรณ์แก่ทหารไทยที่ไปร่วมรบในสมรภูมิ ยุโรป เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2457 ประเทศไทยได้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับเยอรมัน และได้ส่งทหารอาสาไปในสมรภูมิในยุโรป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ได้เดินทางกลับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2462 และได้นำอัฐิทหารอาสาที่เสียชีวิตมาบรรจุ ณ อนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2462

15043_220038458148285_1905110358_n

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ ณ มุมสนามหลวงด้านเหนือ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แหล่งข้อมูล: http://www.painaidii.com/business/116436/world-1-monument-102000/lang/th/