Thailand Official Stamps (1963 – 1964)

แสตมป์ ชุดทดสอบสถิติราชการ

แสตมป์ทดสอบสถิติราชการ (Official Stamps หรือ Statistical Stamps) เป็นแสตมป์ที่ออกโดยกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อใช้ทดสอบปริมาณการส่งจดหมายระหว่างหน่วยงานราชการ โดยจัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อต้องการทดสอบสถิติการส่งจดหมายภายในประเทศของหน่วยงานราชการต่างๆ จากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปจัดทำเป็นข้อมูลสถิติของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากก่อนหน้านี้ใช้วิธีการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้นไม่มีข้อมูลสถิติ ซึ่งเป้นผลให้กรมไปรษณีย์โทรเลขเรียกเก็บค่าฝากส่งจดหมายจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้น้อยกว่าความเป็นจริงอยู่มาก จึงทำให้เกิดการทำเป็นแสตมป์เพื่อทดสอบสถิติการใช้งานขึ้นมา โดยใช้ระยะเวลาการทดสอบตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2506 ถึง 31 ม.ค. 2507 (4 เดือน)  แสตมป์ชุดนี้ออกแบบโดยคุณเชาว์ ทองมา

ชุดที่ 1
ไม่มีลายน้ำ ขนาดฟัน: 11 x 111/4
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์การศาสนา (Religious Affairs Printing Press)
ประกอบด้วยราคา 10 สต. 20 สต. 25 สต. 50 สต. 1 บาท และ 2 บาท
office_statistic_issue_1แสตมป์ชุดทดสอบสถิติราชการ ชุดที่ 1 (ครบชุด  6 ดวง)

office_statistic_issue_1_block4แสตมป์ชุดทดสอบสถิติราชการ ชุดที่ 1 แบบ Block 4 ดวง

ชุดที่ 2
พิมพ์ที่โรงพิมพ์: ศูนย์การพิมพ์ทหารราบลพบุรี (Lopburi Infantry Centre Printing Press)
ประกอบด้วยราคา 20 สต. 25 สต. 1 บาท และ 2 บาท

office_statistic_issue_2แสตมป์ชุดทดสอบสถิติราชการ ชุดที่ 2 (ครบชุด  4 ดวง)

office_statistic_issue_2_block4แสตมป์ชุดทดสอบสถิติ ชุดที่ 2 แบบ Block 4 ดวง

หมายเหตุ: แสตมป์ชุดนี้มักพบความแตกต่างของสี พบว่ามีการพิมพ์เคลื่อน การปรุรูเคลื่อนเป้นจำนวนมาก ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอุปกรณ์การพิมพ์และวิธีการพิมพ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการพิมพ์เพิ่มเติมและมีการเปลี่ยนสีใหม่ในภายหลัง ส่วนจำนวนการพิมพ์นั้นยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัด

(แหล่งข้อมูล: คู่มือแสตมป์ไทย ฉบับสมบูรณ์ 2557)

Variety
office_statistic_variety98104037_1137304499967054_7484233907760529408_o
แสตมป์ที่พบบางส่วนที่ไม่ปรุรู (แนวตั้ง/แนวนอน)

97962114_1137324166631754_1574971413750611968_nแสตมป์ราคา 20 สตางค์ พิมพ์สีเขียวเคลื่อนสูงบน/ล่าง

thailand_statistic_varity_1แสตมป์ บล็อก 15 ดวง พบว่ามี 1 ดวงไม่พิมพ์สีเทา  (Variety Frame Omitted 25 St. Block of 15)

ซองจดมาหมายในราชการที่มีการติดแสตมป์ทดสอบสถิติชุดที่ 1

thailand_cover_statistic_2506_trangซองจดหมายในราชการกรมสรรพสามิต ส่งไปจังหวัดตรัง ติดแสตมป์ทดสอบสถิติ ชุดที่ 1 จำนวน 1 ดวง ชนิดราคา 50 สตางค์

thailand_statistic_coverซองจดหมายในราชการกรมทางหลวง ส่งไปจังหวัดขอนแก่น วันที่ 13-12-2506 ติดแสตมป์ทดสอบสถิติ ชุดที่ 1 ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 2 ดวง

ซองจดหมายในราชการกรมตำรวจ ส่งไปจังหวัดสงขลา ติดแสตมป์ทดสอบสถิติ ชุดที่ 1 จำนวน 2 ดวง ชนิดราคา 1 บาท และ 50 สตางค์
ซองจดหมายลงทะเบียน ในราชการกรมที่ดิน ส่งไปที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ติดแสตมป์ทดสอบสถิติ ชุดที่ 1 จำนวน 4 ดวง ชนิดราคา 50 สตางค์