อากรมหรสพ (Entertainment Duty)

การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2411)  ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ขึ้นหลายประเภท ซึ่ง อากรมหรสพ เป็นหนึ่งในภาษีที่จัดเก็บประเภทหนึ่ง

entertainment_tax2อากรมหรสพ คือ อากรประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดเก็บรายได้จากผู้จัดมหรสพ ซึ่งมีรายได้ดีมากในสมัยนั้น อากรชนิดนี้เริ่มมีการจัดเก็บมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเก็บจากการละเล่นต่างๆ และได้นำมาจัดเก็บใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยอากรมหรสพเป็นอากรผูกขาด นายอากรจะประมูลขอรับผูกขาดจัดแสดงและนำส่งรายได้ให้กับรัฐ

รุ่นแรกพิมพ์จากประเทศอังกฤษ เดิมเรียกว่า อากรมหรสพ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2445 ร.ศ. 121 เป็นผลประโยชน์แผนกมหาดไทยสรรพากร เลิกใช้เมื่อปี พ.ศ. 2528

รุ่นแรก

1944_first_series_printing

รุ่นที่ 2

1944_second_series_printing

รุ่นที่ 3

พิมพ์ที่ Thomas De La Rue &  Co.,Ltd และ Bradbury  ประกอบด้วยราคา 5 สตางค์, 10 สตางค์, 25 สตางค์, 50 สตางค์, 1 บาท, 2 บาท และ 10 บาท

entertainment_taxentertainment_taxentertainment_tax_1b

การปิดอากรมหรสพบนบัตรเข้าชมภาพยนต์
entertainment_tax3entertainment_tax4entertainment_tax1tax_entertainment