ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2533

เป็นภาพชุดปราสาทโบราณสถานที่สำคัญในภาคตัชะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยได้รับความเอื้อเฟื้อภาพโดย ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากรthai_tb_2533

Thailand 2533 (1990) Sheet Anti TBC Ancient Stone Monuments