ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2546

เป็นภาพชุดปลาทะเลสวยงามของไทย ซึ่งเป็นภาที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก กองส่งเสริมการประมง กรมประมงthai_tb_2546
Thailand 2546 (2003) Sheet Anti TBC Coral Reef Fishes of Thailand