ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2541

เป็นภาพชุดแกะสลักผลไม้และผัก ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก บริษัทสยามแกลเลอรี่thai_tb_2541
Thailand 2541 (1998) Sheet Anti TBC Fruit and Vegetable Carving