ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2537

เป็นภาพชุดการละเล่นของเด็กไทย
thai_tb_2537Thailand 2537 (1994) Sheet Anti TBC Tradional Games of Thai Children