ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2518

Thailand 2518 (1975) Sheet Anti TBC Different Hill Tribesthai_tb_2518