ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2542

เป็นภาพชุดปีท่องเที่ยวไทย AMAZING THAILAND YEAR 1998-1999 ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยthai_tb_2542
Thailand 2542 (1999) Sheet Anti TBC Amazing Thailand Year 1998-1999