ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2549

เป็นภาพทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโลกใต้ทะเลไทย ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์thai_tb_2549Thailand 2549 (2006) Sheet Anti TBC Coral Plants and Flowers