ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2543

เป็นภาพปลาน้ำจืดสวยงามของไทย ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์thai_tb_2543Thailand 2543 (2000) Sheet Anti TBC Freshwater Ornamental Fishes of Thailand