ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2516

Thailand 2516 (1973) Sheet Anti TBC Help Fight TB. Orchids
thai_tb_2516