ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2514

thailand_anti_TBC_2514