ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2513

thailand_anti_TBC_2513