ตราผนึกไปรษณีย์กรมไปรษณีย์โทรเลข

ตราผนึกไปรษณีย์กรมไปรษณีย์โทรเลข (Thailand Officially Sealed labels)

จดหมายฉบับใดฉีกขาด เจ้าพนักงานจะได้ปิดตราผนึกนี้หรือว่าเมื่อทางการต้องการจำเป็นต้องเปิดออกตรวจก็จะได้ปิดตราผนึกเช่นเดียวกันก่อนที่จะส่งผู้รับต่อไป

thailand_post_red_label
letter_cover_red_label_1930
s-l1600 (54)

ตัวอย่างซองจดหมายหรือซองส่งพัสดุเอกสาร ที่มีการติดป้ายผนึกไปรษณีย์ กรมไปรษณีย์โทรเลข

ตราผนึกไปรสนีย กรมไปรสนียโทรเลข ใช้แล้วประทับตราปทุมวัน ในปี พ.ศ. 2514
 
thailand_seal_label_3
thailand_seal_label2
thailand_seal_label1
ตัวอย่างซองเอกสารที่ติดป้ายผนึกไปรษณีย์กรมไปรษณีย์โทรเลข (พ.ศ.  2474)
 
thailand_post_re_labelซองจดหมายจาก New York, US ส่งมาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2480 ติดป้ายผนึกไปรษณีย์

Thailand Official seal Perf 11 27x44mm on Reg Govt Cover & Bang Pa-in cancelled.
 
thailand_seal_label_6
thailand_post_label_2544
thailand_post_label_2543

ตัวอย่างซองเอกสารที่ติดตราผนึกไปรษณีย์ (พ.ศ. 2544 และ 2543)

thiland_lable_censor
รูปภาพเปรียบเทียบขนาดของป้ายตราผนึกไปรษณีย์ ปี พ.ศ. 2547 (ด้านซ้าย) จะมีขนาดใหญ่กว่าตราผนึกปี พ.ศ. 2536 เล็กน้อย

thailand_post_label_2548

thailand_post_label_28
ตัวอย่างซองเอกสารที่ติดตราผนึกไปรษณีย์ “ไปรษณีย์ไทย THAILAND POST” (พ.ศ. 2548)

——————–

กรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคม และยุบเลิกโดย พระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2545

ประวัติ

thailand_post_seal
ตรากรมไปรษนีย์แลโทรเลข พ.ศ. 2441-2453, ตรากรมไปรษนีย์กรุงสยาม พ.ศ.2426 – 2441

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศสยาม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เตรียมการจัดตั้งการไปรษณีย์ตามแบบอย่างในต่างประเทศ และดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์เป็นพระองค์แรก และได้เปิดรับฝากส่งหนังสือ (จดหมาย) ในเขตพระนครและธนบุรีเป็นการทดลองเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 ที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนปากคลองโอ่งอ่าง เรียกว่า “ไปรษณียาคาร

ในปี พ.ศ. 2429 กรมโทรเลข (ซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อนหน้านี้) ได้รับโอนกิจการโทรศัพท์จากกระทรวงกลาโหมมาดำเนินการ และขยายบริการ เปิดให้ประชาชนได้เช่าใช้เครื่องโทรศัพท์ภายในกรุงเทพและธนบุรี เป็นครั้งแรก

ใน ปี พ.ศ. 2441 ได้มีการยุบรวมกิจการกรมโทรเลขเข้ากับกรมไปรษณีย์ ใช้ชื่อใหม่ว่า “กรมไปรษณีย์โทรเลข” ดำเนินกิจการไปรษณีย์ โทรศัพท์ และโทรเลข และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 ได้รับโอนคลังออมสินจากกรมพระคลังมหาสมบัติ มาดำเนินการรับฝากเงินจากประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2472 และได้แยกคลังออมสินออกไปจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490 และมีการโอนกิจการกิจการโทรศัพท์กรุงเทพฯและธนบุรี ให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2497

1427276396-t66-o
ซองที่ระลึก 80th Anniversary of The Post & Telegraph Department (1883-1963)
ซองที่ระลึก 110th Anniversary of The Post & Telegraph Department (1883-1993)

ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการจัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยรับมอบกิจการด้านปฏิบัติการและกิจการให้บริการไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาดำเนินการ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ซึ่งต่อมาได้มีการแปรรูปเป็นบริษัท 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9173fa95b2d6f453cf551fb3957763ef
ซองที่ระลึก 70 ปี อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง

ภารกิจ

ภารกิจของกรมไปรษณีย์โทรเลข แบ่งออกเป็น 4 ยุค ได้แก่

  • ยุคแรก (พ.ศ. 2426 – พ.ศ. 2441) มีหน้าที่ดำเนินกิจการไปรษณีย์ และบริการโทรศัพท์เขตกรุงเทพและธนบุรี
  • ยุคที่สอง (พ.ศ. 2441 – พ.ศ. 2490) มีหน้าที่ดำเนินกิจการไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และคลังออมสิน
  • ยุคที่สาม (พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2520) มีหน้าที่ดำเนินกิจการไปรษณีย์ และโทรเลข ส่วนบริการโทรศัพท์ โอนกิจการไปเป็นรัฐวิสาหกิจ (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ต่อมาแปรรูปเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน) และบริการคลังออมสิน โอนกิจการไปเป็นธนาคารออมสิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน
  • ยุคที่สี่ (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2546) มีหน้าที่ดำเนินกิจการวิทยุสมัครเล่น และการบริหารความถี่วิทยุ ส่วนบริการไปรษณีย์และโทรเลข โอนกิจการไปเป็นรัฐวิสาหกิจ (การสื่อสารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ต่อมาแยกกิจการไปรษณีย์ไปขึ้นกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และแยกกิจการโทรคมนาคมไปขึ้นกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ส่วนบริการโทรเลข ซึ่งขึ้นกับ บจก.ไปรษณีย์ไทย ยกเลิกตั้งแต่ พ.ศ. 2551)

ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 โดยมีการโอนกิจการของกรมไปรษณีย์โทรเลข ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กทช. ในขณะนั้น หรือสำนักงาน กสทช. ในปัจจุบัน) ยกเว้นกิจการไปรษณีย์ และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างที่มีผู้ครอบครองอยู่ ให้โอนไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผลทำให้กรมไปรษณีย์โทรเลขต้องยุติการทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว กรมไปรษณีย์โทรเลข จึงได้ยุติการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็น สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547