แสตมป์สหประชาชาติ เพื่อสงเคราะห์เด็ก (UNAC) ปี พ.ศ. 2494

แสตมป์สหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก (UNAC) 1 บาท ปี 2494  พิมพ์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติUNAC_1stแสตมป์ UNAC พิมพ์ครั้งที่ 1 “SIAM”
UNAC_2stแสตมป์ UNAC พิมพ์ครั้งที่ 2 “ไทย”