อากรค่านา ชุดแรก – Type 1

เป็นแสตมป์ที่พิมพ์มีความยาวประมาณ 37มม. หรือมากกว่า  มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร อยู่ในช่องด้านซ้าย  ส่วนช่องด้านขวาจะแสดงราคา perf. 13½

agriculture_rice_tax_first_issue