ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2506

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2506

s-l1600.jpgดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2506 แบบเต็มแผ่น 20 ดวง

เอกสารสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดอากรแสตมป์ค่าแบบพิมพ์ 12 สตางค์ และดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2506 บล็อก 4 ดวง