ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงคมนาคม

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2486label_secret_009