ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมโลหะกิจ

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกรมโลหะกิจ พบบนซองเอกสารในราชการ ปี พ.ศ. 2484 มีรูปแบบเป็นกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว ข้างในมีข้อความ “ราชการลับ” สีแดง อยู่ข้างบนรูปครุฑ และข้อความ “กรมที่ดินและโลหกิจ” อยู่ที่ด้านล่างlabel_secret_005ตัวอย่างซองเอกสารที่มีการติดตราผนึกเอกสาร กรมที่ดินและโลหกิจ และตราผนึกราชการของกระทรวงการเศรษฐการ ในปี พ.ศ. 2484
thailand_label_metalthailand_label_secret

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กรมทะเบียนที่ดิน เปลี่ยนชื่อมาเป็น กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทยตามประกาศพระบรมราชโองการผลัดเปลี่ยนเสนาบดีปลัดทูลฉลอง กระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง พ.ศ. 2475

หลังจากนั้นถัดมาอีกหนึ่งปีก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น กรมที่ดินและโลหะกิจ พร้อมทั้งโอนมาสังกัดกระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักก็ต้องโอนกลับมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการอีกครั้งในอีก 2 ปีต่อมา

ท้ายสุดเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 ต้องเปลี่ยนชื่อกันอีก โดยใช้ชื่อว่า กรมที่ดิน เพียงอย่างเดียวและมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้​

Image 66.jpg