ประวัติโรงงานยาสูบ

tobacco_banner.jpg

โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2482 ดำเนินการผลิตและจำหน่ายยาสูบ เพื่อนำรายได้ส่งให้แก่รัฐในรูปแบบภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทย ดำเนินกิจการอยู่เคียงข้างสังคมไทยมายาวนาน ก้าวผ่านอุปสรรค นานัปการจนสามารถยืนหยัดได้ถึง 4 ยุค นับตั้งแต่

ยุครวบรวมเป็นปึกแผ่น
วิกฤตแห่งสงครามเอเชียบูรพา ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อกิจการยาสูบทั้งหมดที่มีอยู่ในสยาม ประเทศ รัฐบาลไทยในสมัยนั้นจึงซื้อกิจการยาสูบของเอกชนมาดำเนินการเองทั้งหมด ภายใต้การควบคุม ของกรมสรรพสามิต ซึ่งต่อมาได้สังกัดกระทรวงการคลังโดยตรง เรียกว่า “โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง” (Thailand Tobacco Monopoly) โดยยึดถือเอาวันที่ 19 เมษายน 2482 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ต่อมาในปีพ.ศ. 2493 พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ผู้อำนวยการยาสูบ ได้ซื้อที่ดินบริเวณคลองเตย เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่เศษ เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการโรงงานยาสูบ และเรียกชื่อศูนย์อำนวยการแห่งนี้ว่า “ตึกชำนาญยุทธศิลป์ 2501

thai-tobacco58-build-700x2991070457-img.sx242x.1.jpg

ยุคแห่งความรุ่งเรืองของกิจการยาสูบไทย
กิจการโรงงานยาสูบเจริญรุดหน้ามาเป็นลำดับ ผู้คนนิยมสูบบุหรี่กันอย่างแพร่หลายตามค่านิยมตะวันตกและจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 ที่ให้การผลิตบุหรี่ซิกาแรทเป็นการผูกขาดของรัฐ อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยก็ได้ก้าวสู่ยุคเฟื่องฟูถึงขีดสุด สามารถผลิตยาสูบป้อนสู่ตลาดได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ จนกลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่นำรายได้ส่งรัฐสูงเป็นลำดับต้นของประเทศ

ยุคปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา
การอนุญาตให้บุหรี่ต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเมื่อปีพ.ศ. 2533 ประกอบกับการออกกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจำหน่ายบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ทำให้โรงงานยาสูบต้องเร่งปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุคแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ปัจจุบันโรงงานยาสูบยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากการดำเนินธุรกิจยาสูบมาอย่างยาวนาน โรงงานยาสูบตระหนักดีว่าเราเป็นองค์กรของรัฐ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดกับนโยบายของรัฐไม่สนับสนุนให้มีการบริโภคบุหรี่เพิ่ม แต่จะประกอบการรักษาธุรกิจนี้ไว้เพียงเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใหญ่ที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่ และรักษาเงินตราที่เป็นรายได้จากการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ให้กับคนไทยและประเทศชาติเพื่อไม่ให้เสียดุลการค้าบุหรี่กับต่างประเทศ โรงงานยาสูบเตรียมที่จะย้าย
โรงงานผลิตยาสูบจากคลองเตยไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสร้างโรงงานแบบอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิด Factory in the Park และพร้อมที่จะก้าวไปในอนาคต เพื่อความเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยสำนึกที่ดีเสมอมา

พ.ศ.2561 – พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 พ.ค. 2561 โดยเนื้อหาของกฎหมายมีทั้งสิ้น 45 มาตรา ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ระบุไว้ว่า โดยที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ แต่ไม่เป็นนิติบุคคล ทำให้มีข้อจำกัดบางประการในการดำเนินกิจการ ประกอบกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ สมควรดำเนินการโดยนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ และกำหนดให้มีคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่และมีอำนาจวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการอันจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมและขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและควบคุมมาตรฐานการผลิต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงจำเป็นต้องตรากฎหมายนี้

ทั้งนี้เนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวคือการยกเลิกโรงงานยาสูบ โดยให้เปลี่ยนเป็น “การยาสูบแห่งประเทศไทย”  ใช้ชื่อย่อว่า “ยสท.” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Tobacco Authority of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “TOAT” โดย ยสท. เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และการกระทำกิจการอื่น อาทิ ประกอบ อุตสาหกรรมและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักร รับจ้างผลิตยาสูบเพื่อส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวงกับใบยาสูบ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ ใบยาหรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

9f.jpg

แหล่งข้อมูล: https://www.thaitobacco.or.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: