แสตมป์ Hi-Pex Pure Drugs Limited Partnership (HP)

แสตมป์ Hi-Pex Pure Drugs Limited Partnership (HP) – ขนาด 18×26 mm.

แสตมป์ Hi-Pex Pure Drugs Limited Partnership (HP) แบบเต็มแผน