อากรแสตมป์ 20 บาท – THOMAS DE LA RUE & COMPANY, LIMITED.

อากรแสตมป์ 20 บาท – THOMAS DE LA RUE & COMPANY, LIMITED.