จาก “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด” สู่ “กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” ในปัจจุบัน

ความเป็นมาของ “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เริ่มต้นจาก พณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี) พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผู้มีเกียรติอีกหลายท่านได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด” และได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นต้นมาโดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้านสวัสดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริษัทในขณะนั้น ได้แนะนำให้บริษัทเริ่มพัฒนาด้านประกันชีวิตอย่างจริงจัง โดยได้มอบหมายให้คุณวัย วรรธนะกุล ผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์และคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศมาวางโครงสร้าง และจัดองค์กรการบริหาร โดยอาศัยคำแนะนำจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิตของบริษัทสวิสรีอินชัวรันส์ คอมปะนีแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด” จากนั้นบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นมา

เอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ปี พ.ศ. 2496
  • วันที่ 23 มีนาคม 2494 พันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และ นายชิน โสภณพณิช จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด
  • วันที่ 10 เมษายน 2494 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด
  • ​วันที่ 1 มิถุนายน 2494 เริ่มเปิดดำเนินการ ภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ณ สำนักงานเลขที่ 732 ถนนเจริญกรุง สามแยกพระนคร มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้างในวงกลมรัศมีมีอักษรชื่อบริษัทเป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ
  • วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด” เพื่อบ่งบอกความเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา
  • ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้ย้ายจากถนนเจริญกรุงมาอยู่ที่อาคารกรุงเทพประกันภัยสีลม ในช่วงนี้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเติบโตของ ผลงานโดยเฉลี่ยแต่ละปีที่ผ่านมา 3 ปีนั้นสูงถึงร้อยละ 90 ทำให้บริษัทเติบโตไปสู่บริษัทระดับกลางของประเทศ
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
ซองจดหมายธนาณัติส่งถึงบริษัทกรุงสยามประกันชีวิต จำกัด จากเชียงคาน เมื่อวันที่ 4/8/2514 ด้านหลังซองติดป้ายผนึกซองธนาณัติ (ธ.น.๕)
ซองจดหมายธนาณัติส่งถึงบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ลงทะเบียนจากจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3/11/2523 ด้านหลังซองติดป้ายผนึกซองธนาณัติ (ธน.5)