ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (Siam Commercial Bank)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: The Siam Commercial Bank Public Company Limited ชื่อย่อ: SCB) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็นหนึ่งใน 5 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2449

พ.ศ. 2490 (1947)- THAILAND SIAM to PALESTINE Registered Airmail Commercial Cover.

กิจการของธนาคารเริ่มต้นขึ้นในนาม บุคคลัภย์ (Book Club) ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ก่อตั้งโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เนื่องจากขณะนั้นทรงเชื่อว่า สยามประเทศมีความจำเป็นต้องมีระบบการเงินธนาคารเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ หลังจากบุคคลัภย์ขยายตัวทางธุรกิจขึ้นเป็นลำดับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอำนาจพิเศษให้จัดตั้ง “บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุน จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่แต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449

พ.ศ. 2482 – ธนาคารฯ เปลี่ยนชื่อภาษาไทยจาก “แบงก์สยามกัมมาจล” เป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์” และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจาก “The Siam Commercial Bank, Limited” เป็น “The Thai Commercial Bank, Limited” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม เป็นต้นไป

พ.ศ. 2483 (1941) – Siam Thailand airmail envelope censor mail to England via South Africa.
Opened by examiner 1899

พ.ศ. 2489 – ธนาคารฯ เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ กลับมาเป็น “The Siam Commercial Bank, Limited

พ.ศ. 2499 (1956) – THAILAND-AIRMAIL COVER BANGKOK to DUBENDORF (Germany)
1958 – Thailand Registered Airmail Cover Bangkok to London GB

พ.ศ. 2536 – ธนาคารฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Siam Commercial Bank Public Company Limited”

เอกสารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ลงวันที่ 30.3.35 ผนึกแสตมป์ชุดรัชกาลที่ 7 ราคา 2สต. และ 3สต. พิมพ์ทับคำว่า “อากรแสตมป์”, ประทับด้วยตรายางวงรี “The Siam Commercial Bank, Ltd. Bangkok” หมึกสีม่วง
พ.ศ. 2542 – ซองจดหมายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประทับตราหลักสี่ วันที่ 02.JUN. 2542 BANGKOK 21