การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (STATE RAILWAY OF THAILAND) – ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ จากนั้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงเปิดการเดินรถไฟเส้นทางรถไฟสายแรกของสยาม คือ สายกรุงเทพ-นครราชสีมา ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมรถไฟ” เป็น “กรมรถไฟหลวง

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 กรมรถไฟหลวงได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการภายใต้ชื่อ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” และถือเอาวันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟจนถึงปัจจุบัน (แหล่งข้อมูล: http://www.railway.co.th/)

1958 – Thailand Registered Airmail Cover Bangkok, State Railway to NYC
1984 – STATE RAILWAY of THAILAND – MAIL COVER & STAMP
กว่าจะมาเป็น 123 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการเดินทางระบบรางของประเทศ