ธนาคารไทยทนุ

ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยทนุ เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 ปัจจุบันควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

ซองธนาคารไทยทนุ ติดแสตมป์พระรูปชุด 6 ตราประทับ ไปรษณีย์กลาง ปี 1978 ด้านหลังมีตรารับ BANGKOK 11 พระโขนง

ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2492 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2492 ธนาคาร ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบกิจการธนาคาร และได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2492 ณ สำนักงานชั่วคราว ถนนพระพิทักษ์ สี่แยกบ้านหม้อ ต่อจากนั้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2498 ธนาคารได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ทำการแห่งใหม่เลขที่ 943 มุมถนนมหาไชย-เยาวราช หน้าวังบูรพา กรุงเทพมหานคร และได้รับพระราชทานตราตั้งให้เป็นธนาคารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หลังจากนั้น ได้ย้ายสำนักงานอีกครั้ง มาอยู่ที่ 393 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ธนาคารได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2519 จากนั้นในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคาร ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)” โดยทุนจดทะเบียน เพิ่มจาก 10 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2491 เป็น 150 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2524, 200 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2528, 350 ล้านบาทในปี 2532, 700 ล้านบาท และ 910 ล้านบาทในปี 2538 ต่อมา เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 ทำให้ธนาคารไทย ทนุ ต้องขอความช่วยเหลือจาก ธนาคารดีบีเอส ในเครือเทมาเส็กโฮลดิ้งส์จากสิงคโปร์ให้เข้าถือหุ้นใหญ่ และเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2542

ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ ได้ควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทย พร้อมกันกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคืนตราตั้งแก่สำนักพระราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2547

Advertisement