อากรแสตมป์ใช้ทั่วไป ชนิดราคา 1 บาท

อากรแสตมป์ใช้งานทั่วไป ชนิดราคา 1 บาท ซึ่งสะกดคำเป็น “อากรสแตมป์” ไม่มีกาวด้านหลัง

Advertisement