อากรแสตมป์ทั่วไป ชนิดราคา 5 บาท

อากรแสตมป์สำหรับใช้ในเอกสารทั่วไป ชนิดราคา 5 บาท สีเขียว สะกดข้อความเป็นคำว่า “อากรสแตมป์” ไม่มีกาวด้านหลัง

Thailand 1943, 1945 Buddhist 5 Baht Revenue

Advertisement