ธนาคารมณฑล จำกัด

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารของรัฐในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อทดแทนธนาคารต่างประเทศที่ยุติการดำเนินกิจการเนื่องจากประกาศสงครามของรัฐบาลไทยต่อฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยทำการจัดตั้งธนาคารเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2485 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ธนาคารไทย จำกัด (อังกฤษ: Thai Bank Company Ltd.) ธนาคารไทยจึงมีหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจทดแทนธนาคารต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเพื่อเกื้อกูลการค้าข้าวของบริษัท ข้าวไทย จำกัด

ต่อมาธนาคารไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารมณฑล จำกัด (อังกฤษ: The Provincial Bank Ltd.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เพื่อมิให้ชื่อซํ้าซ้อนกับธนาคารชาติซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงสอดคล้องกับบทบาทในการสนับสนุนกิจการของบริษัทพาณิชย์ในจังหวัดต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารมณฑล จำกัด”
Advertisement

Gerson & Sons, LTD.

บริษัท Gerson & Sons, LTD. ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1920 และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในปี 1940 Gerson & Sons เป็นเจ้าของโดยไมเคิล Gerson

SIAM – THAILAND, AIR MAIL COVER TO CZECHOSLOVAKIA

THAI ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไฟฟ้าไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด – Thai Electric Corporation Limited (2482-2492)

THAILAND- SIAM TO DENMARK AIR MAIL COVER 1946 ซองจดหมายลงทะเบียน ส่งไป DENMARK ลงวันวันที่ 15.10.46 ด้านหลังซองพิมพ์โลโก้ THAI ELECTRIC CORPORATION, LIMITED – BANGKOK
อ่านเพิ่มเติม “THAI ELECTRIC CORPORATION LIMITED”

ธนาคารศรีนคร

ธนาคารศรีนคร เป็นธนาคารของไทย เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (ในอดีตใช้ชื่อว่า “ธนาคารสิงขร“) โดยมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเลขที่ 84 ถนนยุคล 2 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

1980 – Thailand Bangkok Met Bank Regd Airmail to Commerzbank Stamp Cover
อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารศรีนคร”

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลกำกับเรื่องการเงินของชาติ ทั้งออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน นำออกหมุนเวียนซึ่งธนบัตรไทยรวมถึงการควบคุมการถ่ายโอนเงินตราระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราอื่น

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นหลังจากประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเริ่มดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว ภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมซ้อนเหลื่อมอยู่กับกระทรวงการคลังและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับหลังจากที่ระบบการเงินของโลกพัฒนาไปและมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (Siam Commercial Bank)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: The Siam Commercial Bank Public Company Limited ชื่อย่อ: SCB) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็นหนึ่งใน 5 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2449

พ.ศ. 2490 (1947)- THAILAND SIAM to PALESTINE Registered Airmail Commercial Cover.
อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (Siam Commercial Bank)”

กรมชลประทาน (Royal Irrigation Department)

1952 THAILAND 10 BAHT BANGKOK REGISTERED AIRMAIL TO USA

งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจำนวนมาก ดำเนินการโดยเอกชน คือ บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาดำเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปยังแม่น้ำนครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำตลอดทั้งปี

อ่านเพิ่มเติม “กรมชลประทาน (Royal Irrigation Department)”

ห้างขายยาอังกฤษ(ตรางู) “British Dispensary” (2435)

กรุงเทพฯ พ.ศ. 2435 – น.พ.โธมัส เฮย์วาร์ด เฮส์ ขณะนั้นเป็น ผอ.โรงพยาบาลบางรัก (ปัจจุบันคือ ร.พ.เลิดสิน) ได้ร่วมทุนกับ น.พ.ปีเตอร์ กาแวน เปิดร้านขายยา โดยใช้ชื่อว่า “British Dispensary” ตั้งอยู่ที่ปากตรอกโรงภาษีข้าม ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นรูปงูถูกลูกศรปักที่หัว แต่คนไทยสมัยนั้นเรียกชื่อง่ายๆว่า “ห้างขายยาอังกฤษตรางู” ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้ขยายสาขาขึ้นอีกแห่งที่สี่กั๊กพระยาศรี หมอเฮย์ได้เป็นเจ้าของห้างฯแต่ผู้เดียว โดยรับโอนหุ้นจากหมอกาแวน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2449 จึงได้ขายกิจการทั้งหมดให้แก่คนปรุงยาในร้านคือ มร.แมคเบธ

พ.ศ. 2471 – มร.แมคเบธ ต้องการขายกิจการห้างขายยาอังกฤษตรางู จึงได้ติดต่อนายล้วน ว่องวานิช หรือคนทั่วไปเรียก หมอล้วน ผู้ซึ่งอพยพจากเมืองจีนมาสยามตั้งแต่อายุ 12 ปี มีโอกาสเข้าเรียนที่อัสสัมชัญ หมอล้วนเคยทำงานที่ห้างฯ มาก่อน มีประสบการณ์การปรุงยา ได้รับประกาศนียบัตรเป็นเภสัชกรและนายแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข ด้วยความคุ้นเคยและไ้ว้เนื้อเชื่อใจ มร.แมคเบธจึงบอกขายห้างฯ แก่หมอล้วนเป็นรายแรก ซึ่งหมอล้วนตกลงทันที โดยรวบรวมเงินส่วนตัวและกู้ยืมมาซื้อกิจการห้างฯ ในราคาหนึ่งแสนบาท
ห้างขายยาอังกฤษตรางู ภายใต้การบริหารของหมอล้วน มีความเจริญก้าวหน้าจนถึงสงครามมหาเอเชียบูรพา เกิดความขาดแคลนในทุกด้าน และด้วยเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น การส่งยาไปช่วยเหลือชาวจีนในประเทศจีนของหมอล้วน ทำให้รัฐฯ ไม่พอใจ หมอล้วนต้องลี้ภัยไปฮ่องกง และส่งบุตรชาย นายบุญยง ว่องวานิช ขณะนั้นอายุ 17 ปี ที่กำลังเรียนที่ฮ่องกงกลับไทย เพื่อมาดูแลกิจการห้างฯ ซึ่งต้องเปลี่ยนชื่อชั่วคราวเป็น “ห้างขายยาตรางู” เนื่องจากอังกฤษเป็นชนชาติศัตรูในขณะนั้น ขณะเดียวกันหมอล้วนเดินทางไปเป็นหมอที่สภากาชาดมณฑลกวางสี ได้ร่วมคณะช่วยเหลือเสรีไทยในการปฏิบัติหน้าที่ของนายสงวน ตุลารักษ์ครั้งนั้นด้วย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หมอล้วนกลับมาฟื้นฟูห้างฯ ขยายกิจการเจริญรุดหน้า ทั้งการผลิตยา/รับจ้างผลิตยาสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอางค์ เช่น แป้งน้ำควินนา และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ พ.ศ. 2494 – หมอล้วนพัฒนาสินค้าใหม่คือ แป้งเด็กเซนลุกซ์ โดยใช้รูปหลานคนแรกเป็นเครื่องหมายการค้า สินค้าที่เป็นสัญลักษณ์คู่กับห้างฯ อีกชนิดหนึ่งคือ แป้งเย็นปริกลี่ฮีทตรางู ซึ่งถือกำเนิดในปี พ.ศ. 2495 และยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับการบริหารของทายาทรุ่น 3 ที่ยังคงยึดหลักธรรมในการประกอบธุรกิจเฉกเช่นหมอล้วน (https://www.facebook.com/chieanchuang.kalayanamitr/posts/10213120293099501)
เรื่อง/ภาพ – หนังสือ 100 ปี ห้างขายยาอังกฤษ(ตรางู)

1906 – Thailand Air mail via KLM Bangkok to Riederau am Ammersee.
1946 (30th Sep) “British Dispensary Co.” business cover from Bangkok to Chicago, Illinois. Franked with 1 baht indigo, tied by Bangkok(30.9.46) postmark.
1948 – Thailand airmail cover to US 1948
1970s – Thailand “BRITISH DISPENSARY” Cachet Registered Airmail Cover MEDICAL
อ่านเพิ่มเติม “ห้างขายยาอังกฤษ(ตรางู) “British Dispensary” (2435)”

บริษัท รัตนมาลา จำกัดสินใช้ (2463)

ห้างรัตนมาลาจำกัดสินใช้ แยกพาหุรัด พ.ศ.2463 เป็นร้านเก่าแก่ ขายสินค้านานาชนิด ที่มีชื่อเสียงมากในสมัยก่อนก็คือตะเกียงเจ้าพายุ ต่อมาถูกรื้อเพื่อสร้างดิโอล์ดสยามพลาซ่า

บริษัท รัตนมาลา จำกัด เปิดเป็นร้านค้าแห่งแรกที่ตึกมุมถนนพาหุรัดกับถนนตรีทองมีชื่อว่า“ห้างสยามตรีเพ็ชร” การค้าเจริญขึ้นตามลำดับ จึงขยายกิจการเปิดสถานการค้าขึ้นอีกแห่งหนึ่งให้ชื่อว่า“ห้างรัตนมาลา” เมื่อตึกห้างสยามตรีเพ็ชร ทางราชการต้องการขยายเป็นถนนประมาณ พ.ศ. 2474 จึงได้รวมกิจการค้าของห้างสยามตรีเพ็ชรเข้ากับห้างรัตนมาลาเป็นแห่งเดียวกัน

ตั้งแต่นั้นมา ห้างรัตนมาลาได้เจริญเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นที่เชื่อถือของผู้ติดต่อการค้าทั่วไป

1924 (16th Dec) Commercial cover from Bangkok to New York City, franked with a horizontal strip of five 5 satang red, cachet of “Ratanamala Company, LTD, General Importers, Bangkok“. Cover is cut open at left and top and has a tear at left center.
อ่านเพิ่มเติม “บริษัท รัตนมาลา จำกัดสินใช้ (2463)”

ธนาคารนครหลวงไทย (พ.ศ.2484-2554)

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (Siam City Bank Public Company Limited (SCIB) ) เป็นอดีตธนาคารไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ในชื่อ “ธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย” โดยคณะบุคคลของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทย มีตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เป็นรูป “พระมหามงกุฎ” ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ธนาคารนครหลวงไทย” และใช้ชื่อนี้ต่อมาจนควบรวมกับธนาคารธนชาตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ซองจดหมายส่งไปธนาคารนครหลวงไทย สาขาอุดรธานี ติดแสตมป์พระรูปฯ ชุด 3 มีป้ายอาร์แดง ปณ.กลาง มีตราประทับครั่งของธนาคารด้านหลัง (24-11-2508)