M.B. LTD. Overprint

อากรแสตมป์ พิมพ์ทับ “M.B. LTD.”

Advertisement

ป้ายผนึกสติกเกอร์การลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชน

ป้ายผนึกสติกเกอร์การลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชน สำหรับจำหน่ายเพื่อหารายได้มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการลูกเสือของโรงเรียน

ธนาคารไทยทนุ

ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยทนุ เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 ปัจจุบันควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

ซองธนาคารไทยทนุ ติดแสตมป์พระรูปชุด 6 ตราประทับ ไปรษณีย์กลาง ปี 1978 ด้านหลังมีตรารับ BANGKOK 11 พระโขนง
อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารไทยทนุ”

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (STATE RAILWAY OF THAILAND) – ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ จากนั้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงเปิดการเดินรถไฟเส้นทางรถไฟสายแรกของสยาม คือ สายกรุงเทพ-นครราชสีมา ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมรถไฟ” เป็น “กรมรถไฟหลวง

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 กรมรถไฟหลวงได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการภายใต้ชื่อ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” และถือเอาวันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟจนถึงปัจจุบัน (แหล่งข้อมูล: http://www.railway.co.th/)

1925 – Bangkok Thailand Dept State Railways Cover To Philadelphia PA USA
1947 – Siam Thailand Thai State Railway Hua-Hin Cover t/Bangkok
อ่านเพิ่มเติม “การรถไฟแห่งประเทศไทย”

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

1953 (พ.ศ. 2496) – ซองจดหมายส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศ ด้านหลังซองพิมพ์ตราครุฑและข้อความ ROYAL THAI EMBASSY, NEW DELHI-2

สำหรับชื่อ “กระทรวงการต่างประเทศ” นั้น ปรากฏว่าได้เริ่มใช้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกเลิก ระบบจตุสดมภ์และทดลองใช้ระบบเสนาบดีสภาเมื่อปี พ.ศ. 2431 โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นหนึ่งในสี่กระทรวงแรกของแผ่นดิน และต่อมาในปี พ.ศ. 2435 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ระบบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ 12 กระทรวง และเสนาบดีสภาเป็นการถาวร กระทรวงการต่างประเทศก็เป็น 1 ใน 12 กระทรวงดังกล่าว

ตราตั้งห้างร้านที่ปรากฏบนซองจดหมาย

การพระราชทานตราตั้งห้าง
มีธรรมเนียมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ข้อหนึ่งที่ไทยเรารับมาจากชาติตะวันตก และได้ใช้เป็นธรรมเนียมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ ธรรมเนียมการพระราชทานตราตั้งห้าง อันมีความหมายว่า ได้พระราชทานเกียรติยกย่องบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการค้ากับพระราชสำนักมาเป็นเวลายาวนาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไว้วางใจของประชาชน โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระครุฑพ่าห์ประกอบกับถ้อยคำว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” เป็นเครื่องหมายเสดงว่า ทรงพระมหากรุณา ธรรมเนียมเช่นนี้เริ่มใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว และยังคงถือปฏิบัติมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้

อ่านเพิ่มเติม “ตราตั้งห้างร้านที่ปรากฏบนซองจดหมาย”

สภากาชาดสยาม หรือสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและมีการสู้รบเกิดขึ้น เป็นผลให้มีทหารเสียชีวิต และบาดเจ็บ ได้รับความทุกข์ทรมานจำนวนมาก แต่ยังไม่มีองค์การกุศลใดเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้เป็นกิจลักษณะ

1947 Thailand Airmail Cover ties 3 stamps cancelled Bangkok to Australia
Airmail cover with 3 Bhumibol Adulyadej stamps, sent to Australia
Red Cross Society Melbourne Australia
อ่านเพิ่มเติม “สภากาชาดสยาม หรือสภากาชาดไทย”

กรมประชาสงเคราะห์ (พ.ศ.2483-2545)

กรมประชาสงเคราะห์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2483 โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เป็นอธิบดีคนแรก โดยในระยะแรกสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งระยะเวลาต่อมา กรมได้ดำเนินการครอบคลุมไปถึง การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมไปถึงการสงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา

Thailand on unsealed air mail rate cover to US

ในเวลาต่อมาเมื่อได้มีการตรา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้จัดตั้ง “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และกำหนดให้แยก กรมประชาสงเคราะห์ ออกมาจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พร้อมกับเปลื่ยนชื่อกรมเป็น “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” โดยให้โอนภาระและหน้าที่ และ งบประมาณจาก กรมประชาสงเคราะห์ ด้วย

1983 – ซองจดหมายประทับข้อความ “ในราชการกรมประชาสงเคราะห์”