Court fee stamps

แสตมป์ค่าธรรมเนียมศาล ที่ดินcourt_fee

ชุดที่ 1 – First Issue (1899)

เป็นแสตมป์ฤชากรแบบสีเขียวแบบยาว หรือบางที่เรียกแบบ “Long Green” จัดพิมพ์โดย Giesecke & Devrient ขนาดฟัน Perf. 13.5  ประกอบด้วยราคา 1 อัฐ, 2 อัฐ,  4 อัฐ, 8 อัฐ, 10 อัฐ, 16 อัฐ, 1 บาท, 4 บาท, 10 บาท, 20 บาท, 40 บาท และ 80 บาทthailand_revenue_court_fee_1st073thailand_revenue_10b_on_document
ชุด BI Color แบบสองสี (เริ่มมีการใช้งานประมาณ ปี 1910)
ประกอบด้วยราคาและสี ดังนี้ 1 บาท(pale mauve), 4 บาท(bright red), 10 บาท(light browse), 20 บาท(bright green), 40 บาท(deep blue) และ 80 บาท (orange)thailand_court_fee_bicolor-1-1Image 35074thailand_revenue_40b_bi_color
ชุดแก้ราคา (Surcharged Values) – 1900
เป็นการพิมพ์แก้ราคา และมีการตีเส้นขีดฆ่าราคาเดิม(Killer bar) ซึ่งมีทั้งเส้นเดียว(Single killer bar) และเส้นคู่(Double Killer bars)056062image-44-e1537025713380.pngs-l1600thailand_revenue_20b_surg_1b.png057072

________
– Notmal/short killer bar = 6mm
– Long killer bar = 8mm

  • Narrow
   • Narrow – 8mm spacing Single killer bar
   • Narrow – 8mm spacing Double killer bar ยาว 5mm

065067

 • แก้ราคา อัฐ
  thailand_revenue_baht_surcharge_att

อากรแสตมป์ราคา 16 อัฐ และ 1 บาท แก้ราคาเป็น 1 อัฐ, ราคา 1 บาท แก้ราคาเป็น 16 อัฐ, ราคา 4 บาท แก้ราคาเป็น 8 อัฐ และ 40 บาท แก้ราคาเป็น 2 อัฐ

  • แก้ราคา บาท (1910-1915) และแก้ราคา บาท แบบ BI Color (1918)  ประกอบด้วย
   – แบบสีเดียว มี 10 บาท แก้ 1 บาท, 20 บาท แก้ 1 บาท,
   – แบบ 2 สี (BI color) มี 20 บาท แก้ 1 บาท, 10 บาท แก้ 4 บาท, 10 บาท แก้ 5 บาท, 40 บาท แก้ 4 บาท และ 40 บาท แก้ 30 บาทthailand_court_fee_bicolor_surcharge20_1bthailand_revenue_10b_surg_4b_bi_colorเอกสารติดอากรแสตม์ 10 บาท แก้ 4 บาท  จำนวน 2 ดวงติดกันthailand_revenue_surcharge_5b_on10b_bicolorอากรแสตมป์ 10 บาท แก้ 5 บาท จำนวน 2 ดวงติดกันthailand_revenue_40b_surch4bเอกสารติดอากรแสตม์ 40 บาท แก้ 4 บาท แบบขีดฆ่าด้วย double bar
   และแบบ Single bar
   thailand_court_fee_40b_4bเอกสารติดอากรแสตม์ 40 บาท แก้ 4 บาท  จำนวน 2 ดวงติดกัน

Varieties071

 

ชุดที่ 2 – Second Issue (1915-1975)

อากรแสตมป์ฤชากร ชุดที่ 2 นี้มีการเปลี่ยนรูปแบบของอากรแสตม์ โดยมีหลายสี บางครั้งเรียกว่าชุด “ช้างเอราวัน” และมีการแบ่งออกเป็น 8 แบบ (Type I-VIII) ตามช่วงเวลาที่มีการใช้งานcourt_fee_doc2

ชุดที่ 3 – Third Issue (Local Wartime 1944-1947)

เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านตัวอักษรภาษาไทย โดยเปลี่ยน เป็น รึcourt-fee_3_issue_doc

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียมศาล คือค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระให้แก่ศาลในการดําเนินคดี
 • ฤชากร คือเงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม
 • ค่าฤชาธรรมเนียม คือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารและบังคับคดี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้เสีย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แหล่งข้อมูล ::

Advertisement