Chiang Tung (เชียงตุง) – Thai Shan States

ในปี พ.ศ. 2486 ไทยยึดรัฐเชียงตุงในพม่า และได้มีการออกอากรแสตมป์รูปเทวดานั่งดีดพิณ และมีข้อความ “สหรัถไทยเดิม” จำนวน 4 ดวง พิมพ์ที่กรมแผนที่ ประกอบด้วยชนิดราคา 5 สตางค์, 10 สตางค์ 25 สตางค์ และ 1 บาท thaialnd_chieng-tung-setthaialnd_chieng-tung_1b

thailand_shan_statethailand_shan_state_receipt_5s_10sใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ติดอากรแสตมป์สหรัถไทยเดิม ชนิดราคา 5 สตางค์ และ 10 สตางค์

thailand_Chieng_Tung_1ใบสำคัญรับเงิน วันที่ 24 เม.ย. 2487 ติดอากรราคา 5 สตางค์

thailand_revenue_shentung2.pngเอกสารเขียนลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2487 ติดอากรแสตมป์ ชนิดราคา 5 สตางค์ จำนวน 2 ดวง

thailand_Chieng_Tung_3เอกสารฯ ติดอากรแสตมป์ ชนิดราคา 5 สตางค์ จำนวน 3 ดวง

สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้ส่งกำลังทหารเข้ายึดเมืองเชียงตุง และ เมืองพาน จากอังกฤษ ที่เคยเป็นของชาวสยาม โดยมีความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น แต่ไทยก็มิได้ปกครองโดยตรง ญี่ปุ่นช่วยให้เมืองเชียงตุงและเมืองพานมาร่วมเข้ากับประเทศไทย รวมทั้งหมดนี้ทำให้จัดตั้งเป็นสหรัฐไทยเดิม แต่ก็อยู่ได้เพียงแค่ 3 ปี ก็ต้องคืนกลับให้แก่อังกฤษเหมือนเดิม เพราะญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม ปัจจุบันเชียงตุงจึงเป็นส่วนหนึ่งพม่า
Advertisement