อากรแสตมป์ Court Fee Waterlow proof (พิมพ์ตัวอย่าง) ชนิด 10 สตางค์ – block 24 ดวง

1935 Court Fee 10s Waterlow print Imperf proofs in a spectacular interpanneau block of 24

Advertisement