แสตมป์ปรุ (Perfin)

แสตมป์ปรุ (Perfin)

แสตมป์ที่ปรุเป็นรูปหรือตัวอักษรบนดวงแสตมป์

In philately, a perfin is a stamp that has had initials or a name perforated across it to discourage theft. The name is a contraction of perforated initials or perforated insignia. They are also sometimes called SPIFS (Stamps Perforated with Initials of Firms and Societies) – wikipedia.org

แสตมป์ปรุ (Perfin) ชื่อบริษัท


B B C

A.M. & Co

C B I

A.P.C

Why You’ll Love Us

There is never been a better time to eat organic. Organic means working with nature. We’re coming into a fantastic time for European food.

  • Delicious
  • Ethical
  • Sustainable
  • ตามฤดูกาล
  • Free delivery

เรื่องล่าสุด


ธนาคารมณฑล จำกัด

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยในสมัยของจอมพล ป. พ…

Advertisement