Alcohol & Beverage Tax Stamps

อากรสุรา หรือแสตมป์สุรา เป็นแสตมป์ประเภทหนึ่งของสินค้าที่จัดเก็บภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต ซึ่งในปัจจุบัน ประกอบด้วย สุรา  ยาสูบ เครื่องดื่ม  เครื่องปรับอากาศbeverage_tax_5

thailand_alcohal_specimenc_01ตัวอย่างแสตมป์สุรา 0.625 ลิตร 28 ดีกรี / 0.650 ลิตร ไม่เกิน 10 ดีกรี / 0.625 ลิตร 28 ดีกรี  พิมพ์ “SPECIMEN”thailand_alcohal_specimenc_02ตัวอย่างแสตมป์สุรา 0.330 ลิตร ไม่เกิน 10 ดีกรี / 0.375 ลิตร 35 ดีกรี / 0.1875 ลิตร 35 ดีกรี  พิมพ์ “SPECIMEN”

thailand_beverage_specimen_440c1960’s Thailand Revenues Non alcoholic beverages 440 cc for imports Specimen.

แหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdcy/~edisp/webportal16200072144.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :: อากรยาสูบ บุหรี่ – Tobacco Tax

Advertisement