อากรแสตมป์ 10 สตางค์ (Specimen)

ตัวอย่างอากรแสตมป์ ชนิดราคา 10 สตางค์ พิมพ์ทับ “WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN”

1952 Revenue stamp 10 satang blue Specimen proof block of 4
Advertisement