General revenue stamps

อากรแสตมป์ทั่วไป ชุดแรก

อากร เงินขึ้นแผ่นดิน ชุด ร.5

ปี พ.ศ. 2430 (1887) มีการสั่งพิมพ์อากรแสตมป์ชุดทั่วไป ชุดแรก (General revenue first Issue) โดยการออกแบบและจัดพิมพ์จากบริษัท Waterlow & Sons ประอังกฤษ

Image 24

รูปแบบ: บนหน้าดวงเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยเป็นภาพพระพักตร์ตรง ทรงชุดสากลแบบชาติตะวันตก มีข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “เงินขึ้นแผ่นดิน – กรุงสยาม” และ “REVENUE – SIAM” ตามลำดับ

จุดประสงค์ในการสั่งพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ในการหารายได้เข้าท้องพระคลังหลวง (ภายหลังจากทรงจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์) โดยอากรแสตมป์ชุดนี้จะใช้ติดบนเอกสารเป็นส่วนใหญ่ แล้วมีการขีดฆ่า หรือแสดงการชำระค่าธรรมเนียม (ค่าป่วยการ) ด้วยการประทับตราของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ยุติธรรม

thailand-revenue-stamps-first-issueThailand General Revenue First Issue
(เสี้ยวหนึ่ง – 1 SEEO deep blue, ซีกหนึ่ง – 1 SEEK vermilion, เฟื้องหนึ่ง – 1 FUANG carmine, สลึงหนึ่ง – 1 SALUNG yellow, บาทหนึ่ง – 1 TICAL yellow-ochre) พิมพ์โดย Waterlow, London. Perf 14 to 15. No water mark.

ชุด ร.5 พิมพ์แก้

หลัง ปี พ.ศ. 2430 มีการนำอากรแสตมป์ชุดทั่วไปชุดแรก มาแก้ราคาโดยให้อยู่ในความกำกับดูแลของกรมราชพัสดุ  มีการแก้ไขเป็นราคา ดังนี้ 1 อัฐ, 1 บาท/หนึ่งบาท, 2 บาท, 4 บาท, 20 บาท, 40 บาท และ 80 บาท (หนึ่งชั่ง)siam_general_revenue_surcharge

เงินขึ้นแผ่นดิน รัชกาลที่ 5 พบว่านำมาใช้จริงในปี พ.ศ. 2437 (1894)
image-13-e1537018067221.jpgthai_revenue-surchange-2

ตัวอย่างการใช้อากรแสตมป์ติดใช้งานบนเอกสาร และการขีดฆ่าดวงอากรแสตมป์ที่นำมาติดใช้จริงนี้ ก็มีการขีดเส้นหรือประทับตราของหน่วยงาน เช่น ใช้ตราประทับ “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี

thailand_revenue_overprint_116

พิมพ์ทับด้วยข้อความ “ร.ศ. ๑๑๖”

 

1888 – พิมพ์แก้ 6 (Baht) on 1 Tical. โดยใช้ตัวเลข “๖” ไทยและ 6 เลขโรมัน

general_revenuerevenue_1tical_6surcharge

general_revenue_1_block4image-126-e1536916237429.pnggeneral_revenue_6general_revenue_6-inverted

อากรแสตมป์ที่มีการแก้ราคา 6 บาท ส่วนใหญ่จากที่พบเห็นจะติดบนเอกสารโฉลดตราจอง

s-l500 (1)
rice_tax_docthai_revenue_first_issue_6tical_doucment

ภาพการติดอากรแสตมป์ (พิมพ์แก้) บนเอกสารโฉนดตราจอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

แหล่งข้อมูล:

Advertisement